Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
POSTER PRESENTATIONS

Electroconvulsive therapy indications according to the gender differences

1.

Department of Psychiatry, Gulhane School of Medicine, Ankara - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2012; 22: Supplement S103-S103
Keywords : ECT, gender
Read: 601 Downloads: 415 Published: 24 March 2021

Objective: Although there is limited conflict in terms of gender differences in the field of psychopharmacology, it is much more in the field of ECT, the oldest and still most frequently used psychiatric treatment. Although schizophrenia was the first indication for ECT previously, nowadays the most common indication is major depressive disorder. There is no definitive finding about indication for ECT related to gender differences. This study aimed to investigate gender differences in terms of indication for ECT, response to treatment and side effects that occur during application.

Method: In this study, a total of 176 adult patients, 39 (22,2%) women and 137 (77,8%) men, who were hospitalized in Psychiatric Hospital of Gulhane Military Medical Academy in Ankara and underwent ECT under general anesthesia between 2007 and 2012 were evaluated retrospectively.

Results: For five years, a total of 176 people, including 137 men and 39 women underwent ECT. For both men and women suicidal idea was the most common indication for ECT. The second reason was treatment resistance and catatonia was third. Suicidal ideation in female patients and catatonia in male patients was found to be significantly higher (p <0.05).

Discussion: Previous studies stated that ECT has been suggested as a treatment option more common in women than in men and it may be due to the fact that help-seeking behavior among women is more common than men. However, no information was presented in the literature about indication for ECT. In our study, suicidal ideation was the most common indication for ECT for both male and female patients. This indication was present at 64% of female patients and 44% of male patients who underwent ECT. Similarly, catatonia as an indication for ECT was significantly higher in male patients than female patients. Large prospective trials are needed in this regard.


Cinsiyete göre elektrokunvulsif terapi endikasyonu

Amaç: Cinsiyet farklılıkları açısından psikofarmakoloji alanındaki çelişkiler sınırlı olmasına karşın, psikiyatrinin en eski ve halen sık olarak kullanılan tedavi yöntemi olan EKT hakkındaki çelişkiler daha fazladır. Geçmişte EKT için ilk endikasyon şizofreni olmasına rağmen günümüzde en sık endikasyon majör depresyondur. EKT endikasyonu açısından cinsiyet farklılığı ile ilgili ortaya konmuş net bir bulgu yoktur. Bu çalışmada EKT endikasyonu, tedaviye yanıt ve uygulama sırasında oluşan yan etkiler açısından cinsiyet farklılıklarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu çalışmada GATA Ankara Psikiyatri kliniğinde 2007 ile 2012 tarihleri arasında yatan ve anestezili EKT uygulanmış 39 (%22,2) kadın ve 137 (%77,8) erkek olmak üzere toplam 176 erişkin hasta geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular: Beş yıl boyunca 137’si erkek ve 39’u kadın olmak üzere toplam 176 kişiye EKT uygulandı. Hem kadınlar hem de erkekler için en sık EKT endikasyonu “suisid düşüncesi”ydi. İkinci sırada “tedaviye direnç” gelmekteydi. Katatoni ise üçüncü sıradaydı. Suisid düşüncesi kadın hastalarda, katatoni ise erkek hastalarda anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p<0.05).

Tartışma: Yapılmış olan çalışmalarda EKT’nin kadınlarda erkeklere göre daha öncelikli bir tedavi seçeneği olarak düşünüldüğü, buna neden olarak da kadınlarda yardım arama davranışının erkeklerden daha fazla olmasından kaynaklanabileceği bildirilmiştir. Ancak literatürde EKT endikasyonu açısından herhangi bir bilgi sunulmamıştır. Çalışmamızda kadın ve erkek hastalarda en sık EKT endikasyonunu suisid düşüncesi oluşturmaktadır. Bu endikasyon kadın hastaların %64’ünü oluştururken erkek hastalarının ise %44’ünü oluşturmaktadır. Benzer şekilde EKT’ye endikasyon oluşturan katatoni ise erkek hastalarda kadın hastalara göre anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Bu konuda prospektif geniş katılımlı çalışmalara ihtiyaç vardır.
 

Files
EISSN 2475-0581