Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
POSTER PRESENTATIONS

Comparison of efficacy of electroconvulsive therapy between bipolar I patients with or without psychotic feature

1.

Department of Psychiatry, Harran University, Faculty of Medicine, Sanliurfa-Turkey

2.

Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Harran University, Şanlıurfa - Turkey

3.

Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Medeniyet University, İstanbul - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2012; 22: Supplement S105-S105
Read: 702 Downloads: 430 Published: 24 March 2021

Objective: Bipolar I disorder (BID) which is manifested by recurrent manic, mixed and/or depressive episode causes significant morbidity and mortality. Attacks may be with psychotic features (BIDP-) or without psychotic symptoms (BIDP+), and existence of psychotic affects prognosis. Electroconvulsive therapy is shown to be an effective treatment in BID. Although the use of ECT in depression with psychotic features is known, there are few studies evaluating efficacy of ECT in bipolar disorder with psychotic features. Our aim is to evaluate the efficacy of ECT in BIDP- and BIDP+ retrospectively, in this study.

Method: Clinical records of patients, admitted to 25 BIDP+ and 15 BIDP- patients’ records were included in the study. Clinical Global Impression (CGI) scale, Hamilton Depression Rating Scale (HamD) and Young Mania Rating Scale (YMRS) scores both baseline and on discharge as well as some clinical and sociodemographic characteristics (if available) were tabulated from the records. Patients that were on additional drug treatment were also included to the study and their medications were reported. Fifteen records were excluded from the study because of the missing data or incomplete treatment. Results were analyzed with SPSS software (version 15.0 for Windows). CGI score under 2 on discharge was accepted as response to ECT treatment.

Results: There were no significant difference in the duration of hospitalization, rating scale scores (HAM-D, YMRS, CGI) and the number of ECT sessions between two groups. 86.7% of BIDPpatients, 76.0% BIDP+ patients responded to the ECT, and the difference between two groups was not statistically significant. There is less information about the treatment of psychotic episodes in BID. In our study, ECT appears to be an effective treatment both in BIDP+ and BIDPHigh response rates are comparable with other treatments including novel antipsychotic treatments. Further studies on ECT are welcomed.


Psikotik özelliği olan ve olmayan bipolar I bozukluğu olan hastalarda elektrokonvulsif tedavi

Amaç: Bipolar bozukluk I belirgin olarak morbidite ve mortaliteye yol açan, manik, karma ve depresif ataklarla karakterize yineleyici gidiş gösterebilen ciddi bir hastalıktır. Ataklar zaman zaman psikotik özellikler de içerebilmekte ve bu durum prognozu kötü etkilemektedir. Sağaltımında elektrokonvulsif tedavi (EKT) seçeneklerden biridir. Psikotik özellikli bipolar bozuklukta EKT’nin etkileri konusunda veri azdır. Bu çalışmanın amacı, psikotik özellikli olan ve olmayan Bipolar bozukluk I tanılı hastalara uygulanan EKT’nin etkinliğinin geriye dönük olarak değerlendirilmesidir.

Yöntem: Çalışmaya 25 Psikotik özellikli ve 15 psikotik özelliği olmayan toplam 40 Bipolar bozukluk I tanılı hasta alınmıştır. Hastaların ilk yatış ve çıkış Klinik Global İzlenim-Hastalığın Şiddeti Ölçeği (KGİ) skorları, Hamilton Depresyon ölçeği skorları, Young Mani derecelendirme ölçeği skorları, diğer sosyodemografik ve klinik verileri analiz edilmiştir.

Bulgular: Psikotik özelliği olan ve olmayan 2 grup arasında, hastanede kalış süreleri, uygulanan EKT sayıları ve hastalık şiddet ölçekleri arasında anlamlı bir fark yoktu. Psikotik özelliği olmayanlarda tedaviye yanıt %86,7, psikotik özelliği olanlarda %76 olmakla beraber aradaki fark istatiksel olarak anlamlı değildi. Psikotik özelliği olanların tedaviye yanıt alınamayanların hepsinde, tüm hastalar ele alındığında ise hastaların %75’inde taburcu edildiklerinde psikotik özellik sebat ediyordu. Psikotik özellikli atakların tedavisi konusunda bilgi azdır. Bu çalışmamızda psikotik özellikli olan ve olmayan bipolar bozuklukta EKT’nin etkinliğinin yüksek olduğunu görüyoruz. Sonuçlar, yeni kuşak antipsikotikler de dahil olmak üzere diğer tedavilerle mukayese edilebilir durumdadır. Psikotik özellikli olan ve olmayan hastalar arasında EKT’ye yanıt açısından fark olmaması EKT’nin mizaç üzerine etkisiyle ilişkili olabilir. EKT’nin bipolar bozukluktaki kullanımına ilişkin daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.
 

Files
EISSN 2475-0581