Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
POSTER PRESENTATIONS

Carbamazepin induced speech disorder: A case report

1.

Bergama State Hospital, Izmir - Turkey

2.

Neurosurgery Department, Selcuklu Medical Faculty, Selcuk University, Konya - Turkey

3.

Psychiatry Department, Selcuklu Medical Faculty, Selcuk University, Konya - Turkey

4.

Neurosurgery Department, Tayfur Ata Sokmen Medical Faculty, Mustafa Kemal University, Hatay - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2012; 22: Supplement S55-S55
Read: 1133 Downloads: 446 Published: 26 March 2021

Carbamazepine is similar to tricyclic antidepresants as the structure. the appropriate effective dose is 800-1200 mg/day. serum level is 8-12mg/L.Common side effects of carbamazepine are sedation, headache, and diplopia, and dizziness, nausea, vomiting and rash. The common neurological side effects are vertigo, somnolence, ataxia, fatigue and rarely abnormal involuntary movement. In a few cases occulomotor disorder, dysarthria, slurred speech, peripheral neuritis and paresthesia are observed. Neurologic system basicly affect in acute intoxication. Nystagmus, dysarthria, lethargy, seizure, coma and respiratory depression might be seen. In this case we want to show that carbamazepine might cause speech disorder in therapeutic range. The case is male, 43 years old and construction worker. He came to the outpatient clinic of neurosurgery with headache and speech disorder and these complaints continued for 10 days. The headache of the patient first occurred three years ago at right temporal region. He has mild paresthesia on the right side of his face. When he applied to the doctor with these complaints he was hospitalized as occipital neuralgia and carbamazepine 1200 mg/ day, fenitoine sodium was ordered. Then occipital nerve blockage was done to the patient. One and a half year later he started to use carbamazepine the pain repeated and speech disorder occurred. In psychiatric examination the patient was repeating the last syllable of the words and has trouble remembering some words. After his drug stopped his speech disorder is recovered. During the speech disorder period of the patient, his drug blood levels were normal. His speech disorder’s duration was 13 days and improved within 2 days after stopping the drug. In the light of these findings it is strongly possible that the speech disorder of the patient is because of carbamazepine. It can not be explained how the speech disorder has been occurred clearly.


Karbamazepin kullanımına bağlı konuşma bozukluğu: Olgu sunumu

Karbamazepin trisiklik antidepresanlara benzer yapı gösterir. Uygun olan etkin doz 800- 1200 mg/gündür. Serum düzeyi aralığı 8-12 mg/L’dir. Karbamazepinin sık görülen yan etkileri; uyuşukluk, başağrısı, diplopi ve baş dönmesi, bulantı, kusma, alerjik deri döküntüleri ve nörolojik olarak sık görülenler vertigo, somnolans, ataksi, yorgunluktur. Nadiren anormal istemsiz hareketler olup, birkaç vakada okülomotor bozukluk, dizartri veya heceleri birbirine karıştırma gibi konuşma bozuklukları, periferal nörit ve parestezi görülmüştür. Bu olguda karbamazepinin yol açtığı konuşma bozukluğu irdelenecektir. Olgu 43 yaşında, erkek hasta ve inşaat işçisidir. Beyin cerrahisi polikliniğine başağrısı ve konuşma bozukluğu ile başvuran hastanın şikayetleri yaklaşık 10 gündür varmış. Başağrısı ilk olarak 3 yıl önce sağ şakak bölgesinde başlamış. Yapılan psikiyatri konsultasyonunda konuşma bozukluğunun kelimelerin son hecelerinin tekrarı ve bazı kelimelerin hatırlanmasında zorlanma şeklinde olduğu görüldü. Hastanın nörolojik muayenesinde şuur açık, koopere, oryante, sağ kulakta duyu kaybı mevcut, konuşurken kelimeleri tekrarlama ve bulmakta zorlanma şeklinde konuşma bozukluğu vardı. Hastanın serum karbamezapin düzeyi 4,08 ug/ml (normali 4-8 ug/ml) olarak saptanmış. Literatürde normal kan düzeylerinde seyrederken konuşma bozukluğu şeklinde ortaya çıkan bir yan etkiye rastlanmamıştır. İntoksikasyon durumlarında özellikle sarhoşvari konuşma olduğuna dair çalışmalar vardır. Ancak hastada konuşma bozukluğu sırasında bakılan ilaç kan düzeyi normal olarak saptanmıştır. Hastanın konuşma bozukluğu yaklaşık 13 gün sürmüş ve ilacın kesilmesiyle iki gün içerisinde tedrici olarak düzelmiştir. Sonuç olarak; diğer etyolojiler ekarte edilerek yukarıdaki olguda karbamazepine bağlı konuşma bozukluğu olduğu düşünülebilir ve karbamazepinin birçok yan etkisinin yanında bu etkisinin de tedavi sırasında hatırda tutulması gerekmektedir.

Files
EISSN 2475-0581