Psychiatry and Clinical Psychopharmacology

Assessment of plasma cortisol level in prepubertal boy with attention deficit hyperactivity disorder and comorbid oppositional defiant disorder

1.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, Bayramyeri, Denizli-Turkey

2.

Dokuz Eylul University, Medical School, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Izmir - Turkey

3.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Endokrinoloji BD, İnciraltı, İzmir-Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2005; 15: 158-164
Read: 724 Downloads: 464 Published: 06 March 2021

Objective: The aim of this study is assessing the plasma cortisol level in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and ADHD with comorbid oppositional defiant disorder (ODD) in comparison with a healthy control group.

Method: The study included children between the ages of 6 and 11 with ADHD and ADHD+ODD diagnosis on the basis of DSM-IV diagnosis criteria, who were seeking medical treatment for the first time at the child psychiatry outpatient unit. The ADHD group included 21 boys, the ADHD+ODD group included 26 boys, and control group comprising healthy volunteers included 27 boys. Scanning and Evaluation Scale based on DSM-IV for Attention Deficit and Disruptive Behavioral Disorders and the Child Behaviour Check Lists for Children and Adolescents (CBCL) between the ages of 4-18 were completed by the mothers. Conners Teacher Rating Scale short form were completed by the teachers. Blood samples were taken at 08:15 a.m. and 09:00 a.m. in two stages to evaluate the cortisol levels.

Results: The average cortisol levels were significantly lower in ADHD+ODD group as compared to ADHD only and control groups. The cortisol levels were negatively correlated with the ratings on the aggressive behavior, delinquency, externalizing problems subscales of the CBCL.

Conclusion: The plasma cortisol levels in disruptive behavior disorders might be biological maker for aggression.


Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve eşlik eden karşıt olma karşı gelme bozukluğu olan prepubertal erkek çocuklarda plazma kortizol düzeylerinin değerlendirilmesi

Amaç: Bu çalşlmada dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve DEHB’ye eşlik eden karşıt olma karşı gelme bozukluğu (KOKGB) olan çocuklarda kontrol grubu ile karşılaştırılarak plazma kortizol düzeylerinin incelenmesi amaçlanmşltır.

Yöntem: Çalşlmaya Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi polikliniğine ilk kez başvuran 6-11 yaş arasında DSM-IV tanı ölçütlerine göre DEHB ve DEHB+KOKGB tanısı konan çocuklar alınmşltır. DEHB grubunda 21, DEHB+KOKGB grubunda 26, sağlıklı gönüllülerden oluşan kontrol grubunda 27 erkek çocuk yer almşltır. Çocukların anneleri 4-18 Yaş Çocuk ve Gençler için Davranşl Değerlendirme Ölçeği (CBCL), Dikkat Eksikliği ve Yıkıcı Davranşl Bozuklukları için DSMIV’e dayalı Tarama ve Değerlendirme Ölçeği ve öğretmenleri Conners Öğretmen Derecelendirme Ölçeği kısa formunu doldurmuşlardır. Sabah 8:15 ve 9:00 da iki kez alınarak kan örneğinde kortizol düzeyi bakılmşltır.

Bulgular: Ortalama kortizol düzeyi; DEHB+KOKGB grubunda, DEHB ve kontrol gruplarına göre anlamlı düzeyde düşük ve kortizol düzeyi ile CBCL’nin alt bölümlerinden olan saldırgan davranşllar, suça yönelik davranşllar, toplam dşla yönelim T puanları arasında negatif bir ilişki bulunmuştur.

Sonuç: Bulgular yıkıcı davranşl bozukluklarında kortizolün saldırganlığı gösteren bir biyolojik gösterge olabileceğini desteklemektedir.

Files
EISSN 2475-0581