Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Case Report

Aripiprazole use in children and adolescents: a case series

1.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi AD, İzmir-Türkiye

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2010; 20: 84-93
Read: 659 Downloads: 457 Published: 26 February 2021

In children and adolescents, atypical antipsychotics have been largely used to treat aggression, mood instability, and psychosis. There is a growing interest in the use of aripiprazole in children and adolescents with schizophrenia, pervasive developmental disorders, and bipolar disorders. A series of 7 children and adolescents (ages 11–17 years, 5 males) were treated with aripiprazole for different psychiatric disorders. All patients had been treated previously with several psychotropic drugs. Aripiprazole was initiated at a starting dose of 2.5 or 5 mg daily and optimal dosages ranged from 5 to 10 mg daily. Six of the 7 patients appeared to benefit from aripiprazole. Neither extrapyramidal side effects nor agitation was observed in any case. Aripiprazole was well tolerated and effective in our cases and appears to be a safe and efficacious alternative in the child and adolescents. However, prospective clinical trials with a randomized placebo controlled design are needed.


Çocuk ve gençlerde aripiprazol kullanımı: Olgu serisi

Çocuk ve gençlerde atipik antipsikotikler saldırganlık, duygudurumda değişkenlik ve psikoz tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Aripiprazolün şizofreni, yaygın gelişimsel bozukluk ve bipolar bozukluğu olan çocuk ve gençlerde kullanımına ilişkin ilgi artmaktadır. Farklı psikiyatrik bozukluğu olan 11-17 yaş arasındaki beşi erkek 7 çocuk ve genç aripiprazol ile tedavi edilmiştir. Hastaların tümüne daha önce farklı psikiyatrik ilaçlar ile tedavi uygulanmıştır. Aripiprazol günlük 2.5 ya da 5 mg dozda başlanmıştır ve optimal doz günde 5 ile 10 mg arasında değişmektedir. Yedi hastanın altısının aripiprazol tedavisinden yararlandığı görülmüştür. Ekstrapiramidal yan etki ya da ajitasyon gözlenmemiştir. Aripiprazol hastalarımızda iyi tolere edilmiştir ve çocuk ve gençlerde güvenilir ve etkin bir seçenek gibi görünmektedir. Ancak randomize kontrollü ileriye dönük klinik çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Files
EISSN 2475-0581